Guided search

Klik op een term om uw huidige zoekopdracht te verfijnen.

FAQ Categorieën

: all » Veel gestelde vragen rond LA-trajecten

Current search

[×]

FAQ Categorieën

: Veel gestelde vragen rond LA-trajecten

Uitgebreid Zoeken: Veel gestelde vragen rond LA-trajecten

Results 1 - 10 of 17

Resultaten

Wat betekent 'een onderneming in moeilijkheden'?

Volgens de Europese regels mag een onderneming op het moment van de steuntoekenning geen onderneming in moeilijkheden zijn.

De definitie van onderneming in moeilijkheden en alle verdere informatie is terug te vinden in deze FAQ!

Is een bijdrage ‘in natura’ in de cofinanciering van LA-trajecten mogelijk?

Indien een bedrijf specifieke goederen of diensten levert, nodig voor de uitvoering van het project dient het bedrijf hiervoor betaald te worden. Deze kosten dienen steeds ingebracht te worden onder de werkingskosten van het project (cf. onderaanneming). Wanneer het bedrijf deze kost wil inbrengen als een bijdrage in de cofinanciering, moet deze kost door middel van een debet/creditnota of facturatie (incl. BTW) ondubbelzinnig aangetoond kunnen worden.

Voorbeeld: Een korting op een toestel kan ingebracht worden als cofinanciering.

Mogen éénmansbedrijven tot de gebruikersgroep toetreden?

Collectieve projecten zijn toegankelijk voor alle bedrijven. Dit geldt ook voor de gebruikersgroepen, die open staan voor alle geïnteresseerde bedrijven en waarvan individuele bedrijven niet uitgesloten kunnen worden. Wel moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden aan welke toetredingsvoorwaarden nieuwe leden kunnen instappen. Deze mogen niet discriminerend zijn.

Er moet een gebruikersgroep opgericht worden die een representatieve vertegenwoordiging voorstelt van de doelgroep. Moeten de ondertekende intentieverklaringen van de gebruikersgroepleden bij een aanvraag toegevoegd worden?

Het toevoegen van ondertekende intentieverklaringen van de leden van de gebruikersgroep is niet verplicht. De aanpak en de beoogde samenstelling van de gebruikersgroep dient wel duidelijk beschreven te worden in de projectaanvraag. Het toevoegen van gemotiveerde intentieverklaringen van gebruikersgroepleden kan wel een meerwaarde betekenen voor de aanvraag (indicatie van het ‘commitment’ van de doelgroepbedrijven). 

Hoe zit het met de cofinanciering wanneer een bedrijf zich enkel voor de eerste jaren engageert? Wat met de volgende jaren?

Bij de indiening van de projectaanvraag, dient een degelijk cofinancieringsplan voorgelegd te worden. Hierin wordt beschreven op welke manier de cofinanciering zal gerealiseerd worden voor het ganse traject. Wel is het mogelijk dat bepaalde bedrijven zich reeds vanaf de aanvang van het traject (financieel) zullen engageren en andere (type) bedrijven op een later moment instappen. Dit kan afhangen van de opzet en de planning van het traject.

Wordt de 90-10 financieringsregel per jaar toegepast of voor de hele periode?

Het bereiken van de 10% cofinanciering wordt toegepast op de ganse periode van het traject, maar voor trajecten met een langere duurtijd dan twee jaar, zal bij de tussentijdse evaluaties (na twee en vier jaar) de reeds bereikte cofinanciering wel een aandachtspunt vormen.

Projectaanvrager en -partner wensen op een verschillende datum te starten, kan dit?

Neen, er wordt maar 1 startdatum behouden voor de duur van het project. De partner die later start werkt dan bv. maar 47 maanden ipv 48 maanden voor een project dat 4 jaar duurt.

Kunnen VIS-organisaties een LA-traject indienen, of blijft de regeling beperkt tot kennisinstellingen?

Het is inderdaad zo dat enkel kennisinstellingen (Vlaamse instellingen van hoger onderwijs, onderzoeksinstellingen en praktijkcentra) een projectaanvraag kunnen indienen voor een LA-traject. Het is mogelijk voor kennisinstellingen om samen met een collectief van bedrijven uit de toeleverings- of de verwerkende industrie LA-trajecten op te zetten. VIS?-organisaties kunnen in dit geval optreden als medeaanvrager?, en in aanmerking komen voor subsidie in het kader van de VIS-trajecten regeling (80% steun). Het budgettair aandeel moet evenwel beperkt blijven t.o.v.

Kunnen niet-Vlaamse partners (kennisinstellingen/bedrijven) betrokken worden bij een LA-traject? En zo ja, hoe?

Het betrekken van niet-Vlaamse partners is mogelijk –via onderaanneming– en voor zover relevant voor de uitvoering van het project. Bij de projectaanvraag dient een motivatie en kostenraming (vanaf € 8.500) gevoegd te worden. De kosten dienen ingebracht te worden onder de werkingskosten van het project. De organisatie die de onderaanneming uitbesteedt (d.i. de kennisinstelling) moet de voor haar toepasselijke wetgeving volgen.

Welke informatie inzake cofinanciering dient reeds verstrekt te worden bij de indiening van de projectaanvraag?

Bij de indiening van de projectaanvraag wordt een sluitend cofinancieringsplan (met buffer) verwacht dat gezien wordt als een maatstaf voor de betrokkenheid van de effectieve doelgroep. De cofinanciering kan ingevuld worden op verschillende wijzen: lidgelden van leden van de gebruikersgroep, inkomsten uit de organisatie van studiedagen/workshops, vergoeding voor geleverde diensten in het kader van het opzetten en begeleiden van praktijktoepassingen,… Een belangrijk upfront financieel engagement -van verschillende schakels in de agrovoedingsketen- verdient echter aanbeveling.