Frequently Asked Questions - Veel gestelde vragen rond TETRA

Volgens de Europese regels mag een onderneming op het moment van de steuntoekenning geen onderneming in moeilijkheden zijn.

De definitie van onderneming in moeilijkheden en alle verdere informatie is terug te vinden in deze FAQ!

Het is niet de bedoeling om uitgebreid individueel maatwerk te leveren in een TETRA-project. Voor individuele adviezen/projecten (maatwerk) kunnen bedrijven terecht in de kmo?-portefeuille, het kmo-programma? of het programma O&O-bedrijfsprojecten. Er kan daarbij evident geen sprake zijn van dubbele financiering van dezelfde activiteiten. Ook kunnen deze via andere overheidskanalen gefinancierde adviezen/projecten niet aangewend worden als cofinanciering van het TETRA-project.

Collectieve projecten zijn toegankelijk voor alle bedrijven. Dit geldt ook voor de gebruikersgroepen, die open staan voor alle geïnteresseerde bedrijven en waarvan individuele bedrijven niet uitgesloten kunnen worden. Wel moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden aan welke toetredingsvoorwaarden nieuwe leden kunnen instappen. Deze mogen niet discriminerend zijn.

Het toevoegen van ondertekende intentieverklaringen van de leden van de gebruikersgroep is niet verplicht. De aanpak en de beoogde samenstelling van de gebruikersgroep dient wel duidelijk beschreven te worden in de projectaanvraag. Het toevoegen van gemotiveerde intentieverklaringen van gebruikersgroepleden kan wel een meerwaarde betekenen voor de aanvraag (indicatie van het ‘commitment’ van de doelgroepbedrijven).

Indien op het einde van de projectduur wordt vastgesteld dat het vooropgestelde cofinancieringsbedrag niet wordt gehaald dan zal ook de steun a rato worden verlaagd. Een hogeschool of universiteit kan het ontbrekende bedrag niet bijpassen.

TETRA-projecten kunnen in principe niet verlengd worden. Wanneer er sprake is van overmacht, kan men mits motivatie uitzonderlijk een beperkte verlenging van het project aanvragen.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen beschikt niet over dergelijke templates. Dit is een taak van de diensten TECH transfer, die hiervoor de nodige informatie voorzien voor onderzoekers binnen hun associatie.

Een Vlaamse of Gemeentelijke overheid kan zetelen in een gebruikersgroep en kan hier eventueel een vergoeding tegenover stellen.  Echter, deze vergoeding kan niet in aanmerking komen voor de cofinanciering! Een project enkel en alleen gericht op Vlaamse of Gemeentelijke overheidsdiensten kan niet in TETRA.

Men hoeft bij de indiening van een projectaanvraag nog geen handtekening van de deelnemende bedrijven van de gebruikersgroep te bezorgen. Dit dient pas op een later moment te gebeuren als de lijst van deelnemende bedrijven definitief is.

In principe kan dit, maar in dit geval zal het heel moeilijk zijn om aan te tonen dat er een draagvlak is bij een brede doelgroep aan ondernemingen. Meestal is dit een indicatie dat 1 specifieke onderneming ‘meer’ voordeel heeft bij het project dan anderen en betreft het eerder een bedrijfsproject en geen TETRA-project.

Indien een bedrijf specifieke goederen of diensten levert, nodig voor de uitvoering van het project dient het bedrijf hiervoor betaald te worden. Deze kosten dienen steeds ingebracht te worden onder de werkingskosten van het project (cf. onderaanneming). Wanneer het bedrijf deze kost wil inbrengen als een bijdrage in de cofinanciering, moet deze kost door middel van een debet/creditnota of facturatie (incl. BTW) ondubbelzinnig aangetoond kunnen worden.
 

Voorbeeld: Een korting op een toestel kan ingebracht worden als cofinanciering.
In de werkingsmiddelen wordt dan de volledige prijs van het toestel opgenomen. De ‘korting’ wordt in het cofinancieringsplan van de aanvraag opgenomen en moet achteraf boekhoudkundig traceerbaar zijn (zowel bij de hoge school als bij de leverancier).

Bij de indiening van de projectaanvraag wordt een sluitend cofinancieringsplan (met buffer) verwacht dat gezien wordt als een maatstaf voor de betrokkenheid van de effectieve doelgroep. De cofinanciering kan ingevuld worden op verschillende wijzen: lidgelden van leden van de gebruikersgroep, inkomsten uit de organisatie van studiedagen/workshops, vergoeding voor geleverde diensten in het kader van het opzetten en begeleiden van praktijktoepassingen,… Een belangrijk upfront financieel engagement -van verschillende schakels in de doelgroep - verdient echter aanbeveling. Dit kan bv. aangetoond worden aan de hand van gemotiveerde intentieverklaringen.

De projectleider bepaalt hoe de cofinanciering samengesteld wordt en zorgt ervoor dat dit kan onderbouwd worden t.o.v. de leden van de gebruikersgroep en het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Hij draagt er zorg voor dat het co-financieringsplan sluitend is, volgt dit op, en bewaakt ook dat er geen dubbele financiering van projectactiviteiten is. Reeds gefinancierde kosten kunnen niet nogmaals verhaald worden.

Na afloop van het project worden de projectresultaten marktconform overgedragen (open voor elke onderneming in EU). Iedere onderneming die heeft bijgedragen in de financiering van het traject, kan haar cofinancieringsbijdrage in mindering brengen.
 

Een buitenlands bedrijf kan opgenomen worden in de gebruikersgroep (de uiteindelijke resultaten van een TETRA-project staan open voor elk geïnteresseerd bedrijf binnen Europa). 

Op de website van het Vlaamse Innovatienetwerk (VIN?) is een overzicht van alle goedgekeurde TETRA-projecten terug te vinden: http://www.innovatienetwerk.be/projects/search

Neen, TETRA werkt volgens een ‘call’-principe met één oproep per jaar. Dit geldt zowel voor TETRA-voorbereidingsprojecten als voor TETRA-projecten.

Enkel onderzoeksgroepen verbonden aan een professionele bacheloropleiding kunnen deel uitmaken van het aanvragend consortium en dit zowel in de hoedanigheid van hoofdaanvrager als van mede-aanvrager.

Dit is mogelijk, echter het aanvragend consortium dient de regels voor overheidsaanbestedingen te respecteren.

De betreffende organisatie moet erkend zijn als onderzoeksorganisatie?. De organisatie moet voldoen aan de definitie van onderzoeksorganisatie, zoals gesteld in de Communautaire Kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (2006/C 323/01). Voor deze erkenning dient een “Verklaring van Onderzoeksorganisatie” te worden opgemaakt, alsook een juridische onderbouwing van de verschillende criteria in deze verklaring.

Een nieuwe oproep wordt steeds aangekondigd via de website. Informatie rond deadline van indiening, data en locaties van de informatiesessies worden dan meegegeven. Alle documenten zijn terug te vinden onder het TETRA-programma via de tab ‘documenten’. Dit zijn de meest recente documenten.