Oproep actief

27/10/2017 - 09:00 - 26/03/2018 - 12:00

De 1ste oproep voor indiening van Baekeland-mandaten 2018 staat open.

De uiterste indiendatum voor aanvragen is maandag 26 maart 2018 (12 uur).

Alle informatie betreffende deze oproep vindt u in het oproepdocument en de handleiding.
Er is een template beschikbaar voor de opmaak van een projectaanvraag, de opmaak van de begroting van een Baekeland-project en de opmaak van de bedrijfsinfomatiefiche.

Potentiële indieners kunnen voor een verkennend gesprek langskomen bij Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) op 5 februari 2018 of 8 maart 2018. Maak een afspraak op één van de gespreksdagen via het webformulier op de website.

Oproep :
27/10/17 - 26/03/18
Doelgroep:
Programma:

Info

Met Baekeland-mandaten wil Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) individuele onderzoekers de kans bieden een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. We voorzien in cofinanciering van de personeels- en werkingskosten die gepaard gaan met de projectuitvoering.

Bij het Baekeland-mandaat is enerzijds een Vlaams bedrijf betrokken; dit bepaalt de strategische oriëntatie van het project en zorgt voor cofinanciering. Anderzijds staat een Vlaamse universiteit in voor de begeleiding naar en de toekenning van een doctoraat volgens de gangbare kwaliteitsnormen. Ook andere kennisinstellingen - strategische onderzoekscentra, onderzoeksinstituten, hogescholen, enz. - kunnen optreden als gastinstelling voor de doctorandus, indien zij samenwerken met een promotor verbonden aan een Vlaamse universiteit.

Het bedrijf - dat een samenwerkingsovereenkomst afsluit met de kennisinstelling - treedt op als de hoofdaanvrager naar VLAIO. Na goedkeuring wordt aan het bedrijf projectmatige steun toegekend. De werkzaamheden kunnen plaatsgrijpen bij zowel de kennisinstelling als het bedrijf.

Wie komt in aanmerking?

Alle bedrijven met een exploitatievestiging in het Vlaamse gewest kunnen een Baekeland-mandaat aanvragen. De hoofdzetel mag elders gevestigd zijn. Een selectiecriterium in de evaluatie is de meerwaarde voor Vlaanderen. VLAIO kan de aanvraag van entiteiten die nog geen zetel hebben in Vlaanderen - maar wel voldoende valorisatie voorzien in de toekomst - uitzonderlijk ontvankelijk verklaren. De onderneming mag op moment van steuntoekenning geen onderneming in moeilijkheden zijn.

De mandataris kan zowel werknemer zijn van het bedrijf als van de universiteit of kennisinstelling. De regeling staat open voor alle kandidaten, alle nationaliteiten en alle diploma’s die door de  onderwijsinstelling worden toegelaten tot een doctoraatsstudie. VLAIO legt geen bijkomende beperkingen of graadvereisten op.

De mandataris voert het onderzoeksproject uit in samenwerking met het bedrijf en met het laboratorium van de kennisinstelling. Hij of zij is voor het doctoraat ingeschreven bij de onthalende universiteit. De mandataris verdeelt zijn tijd tussen de kennisinstelling en het bedrijf zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst.

meer info

De afdeling van het bedrijf of de feitelijke vereniging van bedrijven, waarmee de doctoraatsstudent geassocieerd wordt, moet volgende kwalificaties hebben:

  • Het bedrijf moet tenminste één medewerker hebben die de competentie bezit om als industriële mentor/promotor op te treden voor de doctoraatsstudent.
  • Bovendien moet er een professionele omgeving aanwezig zijn die toelaat het doctoraatsproject tot het einde te ondersteunen.

Om een vraaggedreven doctoraatsproject te ondersteunen, kunnen verschillende kmo?’s samenwerken, zodat ze samen voldoen aan de vereisten inzake financiële draagkracht en professionele omgeving. Ze moeten dan een bindende samenwerkingsovereenkomst ondertekenen, waarmee ze zich engageren om voldoende tijd en middelen vrij te maken voor het doctoraatsproject  Dit moet verankerd worden bij een van de deelnemende kmo's, die minstens één werknemer heeft met de competentie om als industriële mentor op te treden.

Welke projecten komen in aanmerking?

Met Baekeland-mandaten wil VLAIO onderzoek ondersteunen dat een economische finaliteit heeft en - in geval van succes - een meerwaarde biedt voor het betrokken bedrijf. Dit onderzoek is tegelijk gericht op een doctoraat; het voldoet aan de gangbare criteria voor doctoraatswaardig onderzoek. Om voor steunverlening in aanmerking te komen, moet het projectvoorstel dus een wetenschappelijke uitdaging bieden die de onderzoeker toelaat zich intellectueel te bekwamen en door te groeien tot een volwaardige onderzoeker.

Een kandidaat-mandataris die wenst een Baekeland-mandaat aan te vragen, dient in de eerste plaats een samenwerking met een bedrijf en een universitaire promotor uit te werken. De aanvraag moet naderhand worden ingediend door het bedrijf.

Momenteel is er geen presentatie beschikbaar.

Cases

Geavanceerde reistijd inwinning door bewegende voertuig gegevens

P. De Maeyer en M. Vanlommel

Prof.dr. Philippe De Maeyer en Mario Vanlommel, Universiteit Gent

Dankzij het Baekeland-mandaat kan Be-Mobile de tijd geven aan Mario Vanlommel die hij nodig heeft om dit onderzoek grondig te voeren. Zonder de financiële steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen zou dat niet mogelijk geweest zijn.