Oproep actief

27/10/2017 - 09:00 - 26/03/2018 - 12:00

De 1ste oproep voor de indiening van aanvragen voor Innovatiemandaten 2018 staat nu open.

De uiterste indiendatum voor aanvragen is maandag 26 maart 2018 (12 uur).

Alle informatie betreffende deze oproep vindt u in het oproepdocument en de handleiding.
Er is een template beschikbaar voor de opmaak van een projectaanvraag (verschillend per type innovatiemandaat), de opmaak van de begroting van een Innovatiemandaat (xls) en de opmaak van de bedrijfsinfomatiefiche ENKEL voor de innovatiemandaten die onmiddellijk starten met fase 2.

Potentiële indieners kunnen voor een verkennend gesprek langskomen bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) op 5 februari 2018 of 8 maart 2018. Maak een afspraak op één van de gespreksdagen via het webformulier op de website.

Oproep :
27/10/17 - 26/03/18
Doelgroep:
Programma:

Info

Innovatiemandaten zijn gericht op postdoctorale onderzoekers die zich willen bekwamen in valorisatie van hun onderzoeksresultaten naar de bedrijfswereld, hetzij naar een bestaand bedrijf, hetzij naar een nog op te richten bedrijf.

De doelstelling is om een brug te slaan tussen de academische wereld en de bedrijfswereld en drempelverlagend te werken voor onderzoekers om de stap te zetten naar de bedrijfswereld. Tijdens de uitvoering van het mandaat wordt de mobiliteit van onderzoekers tussen academische en industriële wereld aangemoedigd.

De projecten die uitgevoerd worden in dit steunkanaal zijn projecten van strategisch basisonderzoek met wetenschappelijke uitdagingen waarvan de risicograad nog te hoog ligt om reeds als een O&O-bedrijfsproject te kunnen worden uitgevoerd. Er is aldus een sterke input vanuit de kennisinstellingen, maar met een valorisatiefinaliteit die bij de bedrijfswereld ligt.

Binnen een innovatiemandaat kan gewerkt worden naar de oprichting van een spin-off bedrijf (spin-off mandaten) of kan er samengewerkt worden met een bestaand bedrijf. In dit laatste geval kan eventueel een eerste onderzoeksfase (fase 1) nodig zijn om de toepasbaarheid van de wetenschappelijke resultaten in een meer bedrijfsgerichte context te beoordelen, om vervolgens te kunnen overgaan tot een transfer van resultaten. Deze eerste fase kan maximaal 12 maanden duren, en wordt ingeval van succes gevolgd door een tweede fase waarin een bedrijf (industriële promotor) instaat voor de verdere strategische oriëntatie van het project en de cofinanciering. Een innovatiemandaat kan ook vanaf de start met cofinanciering door een bedrijf m.a.w. men start onmiddellijk met fase 2. In het bijzonder wanneer het bedrijf ook eigen kennis/modellen/tools inbrengt, zal meteen met fase 2 gestart worden.

Wie komt in aanmerking?

De regeling staat open voor alle houders van een doctoraatsdiploma. VLAIO legt geen bijkomende beperkingen op. De regeling staat dus open voor alle nationaliteiten en alle studierichtingen/wetenschappelijke disciplines.

Als industriële promotor kunnen alle bedrijven met een exploitatievestiging in het Vlaamse gewest optreden. De maatschappelijke hoofdzetel kan gevestigd zijn in het Brussels hoofdstedelijk gewest of het Waalse gewest, of zelfs in het buitenland. Voldoende meerwaarde voor Vlaanderen blijft belangrijk en is een selectiecriterium in de evaluatie. Voor spin-off mandaten moet de oprichting van het bedrijf in Vlaanderen voorzien worden. Voor een innovatiemandaat Fase 2 mag de onderneming op het moment van steuntoekenning geen onderneming in moeilijkheden zijn.

meer info
Kandidaten die op het moment van de indiening van de aanvraag nog geen houder zijn van het doctoraatsdiploma, maar op korte termijn (binnen de 6 maanden) hun proefschrift zullen verdedigen, moeten een verklaring van hun wetenschappelijke promotor bijvoegen dat ze inderdaad in de eindfase van hun doctoraatsproject zijn en er geen tegenindicaties zijn voor het behalen van het doctoraatsdiploma op korte termijn. Bij voorkeur wordt de geplande datum van de verdediging gemeld.

Welke projecten komen in aanmerking?

De projecten die voor steun in aanmerking komen, zijn gericht op de uitwerking van basisonderzoek, om de resultaten toepasbaar te maken binnen bedrijven, en op de economische valorisatie van onderzoek.

Er kan voldoende tijd/ruimte voorzien worden voor activiteiten die de optimalisering van het valorisatietraject toelaten: activiteiten die zich richten op de vertaling van onderzoeksresultaten naar meer praktische toepassingen (proof of concept/principle), zonder evenwel uit te monden op activiteiten die normaliter via O&O-bedrijfssteun in aanmerking komen.

Voor spin-off mandaten kan tijd voorzien worden voor:

  • vorming en opleiding m.b.t. ondernemingsvaardigheden
  • bijdragen tot het opstellen van een bedrijfsplan
  • voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de oprichting van een nieuwe onderneming gericht op de economische valorisatie van de onderzoeksresultaten.
De onderzoeksactiviteiten moeten evenwel de hoofdmoot uitmaken van het project.

meer info
Steun aan innovatiemandaten wordt toegekend op projectbasis aan individuele onderzoekers verbonden aan een kennisinstelling om strategisch basisonderzoek uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Het project wordt aangevraagd door de kandidaat-mandataris, die begeleid wordt door één (of meerdere) wetenschappelijke promotor(en) en één (of meerdere) industriële promotor(en).

Er zijn dus minimaal vijf partijen betrokken bij een innovatiemandaat:

  • (1) Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) dat het mandaat toekent
  • (2) de mandataris
  • (3) de kennisinstelling waaraan de mandataris verbonden is (d.i. een universiteit, onderzoeksinstelling, strategisch onderzoekscentrum, hogeschool enz... ), en die optreedt als werkgever
  • (4) de wetenschappelijke promotor, verbonden aan een Vlaamse universiteit of kennisinstelling, die instaat voor de wetenschappelijke begeleiding. Het is mogelijk dat meerdere promotoren, verbonden aan verschillende kennisinstellingen, optreden voor zover de complementariteit duidelijk is (bv. ingeval van sterk multidisciplinaire projecten). Buitenlandse kennisinstellingen kunnen betrokken worden als co-promotor, en eveneens voor zover de toegevoegde waarde? duidelijk is
  • (5) de industriële promotor(en), verbonden aan een bedrijf met een exploitatievestiging in Vlaanderen. Meerdere bedrijven kunnen optreden als industriële promotor voor eenzelfde mandaat, voor zover de complementariteit duidelijk is (bv. in geval van sterk multidisciplinaire projecten, en/of een verschillende rol in de valorisatieketen). De toegevoegde waarde van iedere begeleider moet duidelijk zijn en de dynamiek mag niet verstoord kunnen worden omwille van de eventuele concurrentiële positie van de bedrijven onderling.

Synoniemen

IWT-innovatiemandaten im IMMomenteel geen recente presentatie beschikbaar.

Cases

MagCam brengt magneetvelden in beeld

Koen Vervaeke

Koen Vervaeke, MagCam

Koen Vervaeke : "Met de steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen kon ik mijn academisch natuurkundig onderzoek omvormen tot een volwaardig economisch product."