Doelgroep:
Programma:
Extra Steun:
Duurzame Ontwikkeling -

Info

Een kmo?-haalbaarheidsstudie moet betere en onderbouwde inzichten opleveren over de mogelijkheden en de haalbaarheid van een innovatie.  'Innovatie' is te interpreteren als 'een vernieuwing voor de kmo met een duidelijke impact op de bedrijfsactiviteiten'.

Alle noodzakelijke kennisopbouwende activiteiten die substantieel bijdragen tot de definitie van het vervolg-innovatietraject komen in principe voor steun in aanmerking.  Dit kunnen zowel technologische als niet-technologische activiteiten zijn.

De kmo kan zelfstandig zorgen voor de kennisopbouw - al dan niet met aanwerving van benodigde competenties - of in samenwerking met onderzoeksinstellingen, andere bedrijven of onderaannemers.

Vanaf 1 april 2016 kunnen er geen kmo-haalbaarheidsstudies met starterspakket meer ingediend worden.

Het projecttype "kmo-haalbaarheidsstudie met starterspakket" wordt samen met het strategische advies van de kmo-portefeuille, de pilootprojecten voor strategisch ICT- en Personeelsmanagementadvies en de aanwervingspremie voor kennismanagers opgenomen in een nieuwe steunmaatregel “kmo-groeisubsidie”. Meer informatie over deze nieuwe maatregel volgt.

Steun in het kader van een gewone kmo-haalbaarheidsstudie zonder starterspakket kan wel nog steeds aangevraagd worden, ook na 1 april 2016.

Wie komt in aanmerking?

De kmo?-haalbaarheidsstudies zijn er enkel en alleen voor Vlaamse kmo-aanvragers.
Deze moeten voldoen aan de Europese kmo-definitie ?.

Het aanvragend bedrijf heeft een exploitatiezetel in Vlaanderen (of zal er een hebben) en oefent er economische activiteiten uit (of gaat er uitoefenen). Ook ondernemingen uit de socialprofitsector kunnen aanvrager zijn, als zij voldoende economisch valorisatiepotentieel in Vlaanderen kunnen aantonen. Voorwaarde is ook dat het bedrijf beschikt over een rechtspersoonlijkheid bij het ondertekenen van de overeenkomst.

meer info

Zowel een individuele Vlaamse kmo? als een aantal bedrijfspartners - verschillende Vlaamse bedrijven die samen het risico en de kosten van het studie dragen - kunnen een aanvraag indienen. De bedrijfspartners delen ook de eigendoms- en valorisatierechten op de potentiële studieresultaten. Indien de aanvragende kmo voldoende eigendoms- en valorisatierechten verkrijgt, kunnen ook grote ondernemingen als bedrijfspartner participeren.

Voor de uitvoering van een kmo-haalbaarheidsstudie kan worden samengewerkt met onderzoekspartners: universiteiten, hogescholen, collectieve centra, …. Bepaalde taakpakketten kunnen ook uitbesteed worden aan onderaannemers. Zowel de onderzoekspartners als de onderaannemers kunnen in het binnen- en in het buitenland gesitueerd zijn. De aanvrager draagt de kosten van deze onderzoekspartners en onderaannemers; hij kan deze inbrengen in het studie.

Welke projecten komen in aanmerking?

Een kmo?-haalbaarheidsstudie is een (voor)studie van beperkte omvang waarvan het resultaat toelaat om op een verantwoorde wijze te beslissen of er al dan niet zinvol kan verder gegaan worden met de beoogde innovatie, en zo ja hoe.   

Alle noodzakelijke kennisopbouwende activiteiten - technologische en niet-technologische - die substantieel bijdragen tot een onderbouwde definitie van dit vervolg-innovatietraject komen in principe in aanmerking voor steun.

meer info

Een kmo?-haalbaarheidsstudie levert in principe geen resultaten op onder de vorm van bijvoorbeeld een prototype, maar wel de noodzakelijke kennis (technologisch en niet-technologisch) om gepast te kunnen starten met het verdere innovatietraject. Dit traject kan dan verder onderzoek of ontwikkeling zijn, al dan niet met steun van Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Mogelijk kan de studie ook uitwijzen dat een engineeringstraject of een investering aangewezen is. Een andere mogelijke conclusie kan zijn dat het innovatietraject beter stop wordt gezet wegens niet haalbaar.

Studies die bij de start (bij de evaluatie van het voorstel) geen potentieel vertonen voor een ruimer innovatietraject na de studie, met daarin een relevant potentieel aan (steunbare) onderzoek- en/of ontwikkelingscomponenten, komen niet in aanmerking.

Synoniemen

kmo-haalbaarheidsstudie kmo-studie kmostudie

Cases

Colac heeft de smaak te pakken

Colac_productenColac

'Colac overweegt om terug bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen aan te kloppen voor innovatiesteun bij het ontwikkelen van een nieuw product.'