Info

Kmo?-innovatieprojecten dragen bij tot het realiseren van een innovatie. Dit kan zowel de ontwikkeling van een volledig nieuw of een beduidend vernieuwend (verbeterd) product, proces, dienst of concept omvatten. 'Innovatie' of 'vernieuwing' is daarbij te interpreteren als 'vernieuwend voor het bedrijf én met een duidelijke impact op de bedrijfsactiviteiten'.

Daarnaast vereist de beoogde innovatie in kmo-innovatieprojecten dat de onderneming nieuwe kennis - technologische en/of niet-technologische - ontwikkelt, vergaart of creatief en intelligent toepast.

Een kmo-innovatieproject kan het logische vervolg zijn op een kmo-haalbaarheidsstudie. Er is evenwel geen enkele verplichting om eerst een haalbaarheidsstudie uit te voeren.


Wie komt in aanmerking?

De kmo?-innovatieprojecten zijn er enkel en alleen voor Vlaamse kmo-aanvragers. Deze moeten voldoen aan de Europese kmo-definitie.

Het aanvragend bedrijf heeft een exploitatiezetel in Vlaanderen (of zal er een hebben) en oefent er economische activiteiten uit (of gaat er uitoefenen). Ook ondernemingen uit de social profit sector kunnen aanvrager zijn, als zij voldoende economisch valorisatiepotentieel in Vlaanderen kunnen aantonen. Voorwaarde is ook dat het bedrijf beschikt over een rechtspersoonlijkheid bij het ondertekenen van de overeenkomst.

meer info

Zowel een individuele Vlaamse kmo? als een aantal bedrijfspartners - verschillende Vlaamse bedrijven die samen het risico en de kosten van het project dragen - kunnen een aanvraag indienen. De bedrijfspartners delen ook de eigendoms- en valorisatierechten op de potentiële projectresultaten. Indien de aanvragende kmo voldoende eigendoms- en valorisatierechten verkrijgt, kunnen ook grote ondernemingen als bedrijfspartner participeren. Bij de berekening van de subsidie zal geen kmo-toeslag gelden op het projectaandeel van deze grote ondernemingen.

Voor de uitvoering van een kmo-innovatieproject kan worden samengewerkt met onderzoekspartners: universiteiten, hogescholen, collectieve centra, …. Bepaalde taakpakketten kunnen ook uitbesteed worden aan onderaannemers. Zowel de onderzoekspartners als de onderaannemers kunnen in het binnen- en in het buitenland gesitueerd zijn. De steun voor  activiteiten in het buitenland wordt evenwel beperkt tot maximaal 50% van de totale projectsteun. De aanvrager draagt de kosten van deze onderzoekspartners en onderaannemers; hij kan deze inbrengen in het project.

Welke projecten komen in aanmerking?

Eigen aan kmo?-innovatieprojecten is dat in het project nieuwe kennis - technologische en/of niet-technologische - opgebouwd,  vergaard en/of creatief en intelligent toegepast wordt met het oog op de innovatie. Ten opzichte van de normale bedrijfsactiviteiten en courante vernieuwingsprocessen, moet het project duidelijk afwijken in werkwijzen, inhoud, beoogde resultaten en/of risico’s  waarvoor kennis moet opgebouwd worden.  Het project moet voldoende uitdagingen inhouden voor het bedrijf.

Projecten zonder een duidelijk aantoonbare meerwaarde of “me too”-projecten (copiëren van wat reeds bestaat bij anderen) komen niet in aanmerking.

meer info

Alle noodzakelijke kennisverwervende activiteiten - zowel technologische als niet-technologische - die bijdragen tot de innovatie, komen in principe voor steun in aanmerking.  

Voorbeelden vindt u in de bijlagen bij het document 'Toelichting voor het indienen van een aanvraag voor kmo-haalbaarheidsstudies en kmo-innovatieprojecten'.

Synoniemen

kmo-innovatieproject kmo-project kmoproject

Cases

Smappee: Slimme energiemeter voor in huis

Smappee

“Innovatiesteun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen heeft ons eerst en vooral toegelaten om ons onderzoek diepgaander en grondiger uit te voeren maar nog belangrijker heeft het ons toegelaten sneller naar de markt te gaan.” Hans Delabie, COO Smappee.