Info

Een O&O-bedrijfsproject is een individueel project van onderzoek of ontwikkeling, uitgevoerd door één of meerdere bedrijven, al dan niet in samenwerking met onderzoekspartners. Het vertrekt daarbij vanuit een concrete probleemstelling of opportuniteit waarrond verder kennis moet opgebouwd worden en die naar realisatie toe een belangrijke onzekerheid in zich draagt. Het project kan een ruim gamma van doelstellingen en activiteiten inhouden, die zowel technologisch als niet-technologisch kunnen zijn.

Er is geen voorkeur voor bepaalde sectoren, toepassingsdomeinen of kennisgebieden. Enkel projecten voor militaire toepassingen worden niet gesteund.

Prioriteit gaat naar projecten met een hoger risico en een grotere potentiële impact in Vlaanderen op economisch en eventueel ruimer maatschappelijk vlak.

De regeling is permanent open voor het indienen van aanvragen. Elke aanvraag wordt individueel behandeld.

Wie komt in aanmerking?

Elk bedrijf - van kmo? tot Vlaamse vestiging van een multinational - kan steun aanvragen voor O&O-projecten. Voorwaarde is dat het bedrijf beschikt over een rechtspersoonlijkheid bij het ondertekenen van de overeenkomst. Verder moet het in staat zijn de resultaten in voldoende mate in Vlaanderen te exploiteren en zo in voldoende mate toegevoegde waarde? te creëren in de vorm van tewerkstelling en investeringen. Dit sluit echter niet uit dat de projectresultaten ook deels in het buitenland kunnen worden toegepast. Export van de innovatieve producten e.d. is geen probleem.

Ook vzw’s en/of  ondernemingen uit de social profit-sector kunnen aanvrager zijn, indien zij zoals de andere ondernemingen voldoende economisch valorisatiepotentieel in Vlaanderen kunnen aantonen.

Zowel een individueel bedrijf als een aantal bedrijfspartners - verschillende bedrijven die samen het risico en de kosten van het project dragen - kunnen steun aanvragen. Samenwerking met andere bedrijven kan anderzijds ook via onderaanneming. Verder kunnen kennisinstellingen ingeschakeld worden via onderaanneming of als  onderzoekspartner. Het aanvragend bedrijf draagt de kosten voor alle onderaannemingen en onderzoekspartners.

Bedrijven en onderzoeksinstellingen waarmee samengewerkt wordt, kunnen zowel in het binnen- als buitenland gesitueerd zijn. Vooraleer te starten met een steunaanvraag voor internationale projecten neemt de aanvrager best contact op met Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).


Welke projecten komen in aanmerking?

Innovatie draagt altijd twee aspecten in zich : enerzijds vernieuwing (inventie), anderzijds de toepassing ervan. Steun voor O&O-bedrijfsprojecten wordt gegeven aan bedrijven die onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uitvoeren met het oog op de realisatie van een economisch relevant innovatiedoel. Het kan gaan om nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten of een combinatie ervan.

Essentieel is dat voor het realiseren van dit doel kennis moet worden opgebouwd. De activiteiten van gestructureerde kennisopbouw of de activiteiten die de kennisopbouw rechtstreeks ondersteunen vormen de grondslag voor de steun.
De steunbare activiteiten vormen slechts een deel van de innovatie-activiteiten in een bedrijf. De activiteiten dichter bij de commercialisatie van het resultaat komen niet in aanmerking voor steun. Dit betreft o.a. engineeringsactiviteiten, routinematige verbeteringen, algemene ondersteunende activiteiten in het bedrijf, algemene opleidingen en alle activiteiten die volgen op het O&O-traject zoals accreditatie-activiteiten, marketing, (voorbereiding van) investeringen en het productierijp maken van de ontwikkelingen.

Verder worden ook de activiteiten die gebeuren voor de indiening van de projectaanvraag niet gesteund, net zoals ook bij startende ondernemingen geen activiteiten gesteund worden die vóór de oprichtingsdatum (bij notariële akte) van de onderneming gebeuren.
De wijze waarop de steunbare activiteiten worden bepaald, wordt uitgelegd in de Toelichting bij het aanvraagformulier voor O&O-projecten.

meer info

projecten van jonge kapitaal- en O&O-intensieve groeiondernemingen

Kapitaalintensieve, O&O-gebaseerde jonge groeiondernemingen kunnen in hun startfase een intensieve steun krijgen bij Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), waarbij in de eerste plaats de O&O-intensieve activiteiten van het bedrijf die gesteund worden. Die activiteiten moeten van hoge kwaliteit zijn en gericht op een essentiële innovatiestap.

Omdat dikwijls zowel de risico’s bij uitvoering als de valorisatierisico’s groot zijn en er boven¬dien geen zekerheid is over toegang tot voldoende middelen, zal voor deze projecten typisch met een aantal tussentijdse voorwaarden gewerkt worden. De steun zal getrapt vrijgegeven worden telkens mits het bereiken van bepaalde doelstellingen, met bovendien flexibiliteit in de uitvoering.

Voor de beoordeling van het valorisatiepotentieel kan niet teruggevallen worden op een track record. De nadruk ligt daarom in de beoordeling op het potentieel van het bedrijf, de beheersing van de risico’s en de mogelijkheden voor het creëren van toegevoegde waarde?. De bedoeling is om bij de instap van een dergelijke onderneming een hoog risico toe te laten en een belangrijke steun te geven in functie van redelijke aannames over het valorisatiepotentieel. Ook deze projecten moeten echter een voldoende hefboom realiseren en bij eventuele vervolgprojecten zal de totale steun in relatie moeten blijven tot de mogelijke toegevoegde waarde.

strategische projecten van internationaal opererende bedrijven met een permanent O&O-centrum in Vlaanderen

In Vlaanderen bevinden zich onderzoekscentra van multinationale bedrijven die omvangrijke activiteiten ontwikkelen. Soms is het onderzoek verbonden met andere activiteiten van verdere ontwikkeling, productie, regionale sales etc. in Vlaanderen; soms is er geen directe koppeling met stroomafwaartse activiteiten of gaat het om zuivere O&O-centra.

Voor dergelijke omvangrijke O&O-activiteiten, die binnen het bedrijf beheerd worden vanuit een strategische agenda, zal het zinvol zijn om individuele projecten te bundelen in een portfolio. De aanpak om in één beweging dergelijk portfolioproject te evalueren en op te volgen, biedt belangrijke synergievoordelen. Het bedrijf krijgt daarbij voldoende vrijheidsgraden in lijn met het meer exploratieve karakter van het onderzoek.

Mede omdat het hier gaat om projecten met hoofdzakelijk onderzoek met een langere termijn karakter, is het rechtstreeks verband tussen O&O-inspanningen en de latere valorisatie dikwijls moeilijk a priori te bepalen. Bij de selectie worden daarom de valorisatieverwachtingen meer globaal bekeken en is de samenwerking in het Vlaamse innovatie-ecosysteem belangrijk.

Aanvragers die hier beroep op willen doen, nemen best op voorhand contact op met Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Cases

Agfa Graphics innoveert met inkt

Agfa Botervlootjes

“Dankzij de projecten van het Agentschap Innoveren & Ondernemen onderzoeken we de vraag naar lagemigratie-inkten voor de toekomst met hogere performantie, lagere kost, meer speelruimte in curing, meer voedselverpakkingstoepassingen” Roel De Mondt, Agfa Graphics