Info

Een sprint-project is een ontwikkelingsproject van eerder beperkte omvang, dat het bedrijf toelaat nieuwe kennis (technologische en/of niet-technologische) te ontwikkelen of te verzamelen en intelligent toe te passen, met het oog op een belangrijke innovatie.

De innovatie kan de ontwikkeling van een volledig nieuw of een beduidend vernieuwend (verbeterd) product, proces, dienst of concept omvatten, die een belangrijke impact heeft op de toekomstige prestaties van het bedrijf. Projecten zonder een duidelijk aantoonbare meerwaarde of “me too”-projecten (copiëren van wat reeds bestaat bij anderen) voldoen niet aan de definitie van een sprint-project.

Wie komt in aanmerking?

Een sprint-project is gericht op bedrijven die geen kmo? zijn, wel innovatiepotentieel hebben, maar niet beschikken over de mogelijkheden om grootschalige O&O-projecten uit te voeren. Voorbeelden zijn productie-georiënteerde bedrijven die door groei of overnames het kmo-statuut zijn ontgroeid en lokale productievestigingen van multinationale ondernemingen zonder eigen O&O-activiteiten.

Het aanvragend bedrijf mag tijdens een periode van 3 jaar voor de indiening geen bedrijfssteun toegekend gekregen hebben van meer dan 250.000 euro in 1 jaar.

Opmerking: kmo’s kunnen aanvragen voor ontwikkelingsprojecten van beperkte omvang indienen binnen het kmo-programma? (kmo-innovatieprojecten).

meer info

Zowel een individueel bedrijf als een aantal bedrijfspartners - verschillende bedrijven die samen het risico en de kosten van het project dragen - kunnen steun aanvragen. Samenwerking met andere bedrijven kan anderzijds ook via onderaanneming. Verder kunnen kennisinstellingen ingeschakeld worden via onderaanneming of als onderzoekspartner. Het aanvragend bedrijf draagt de kosten voor alle onderaannemingen en onderzoekspartners.

Bedrijven en onderzoeksinstellingen waarmee samengewerkt wordt, kunnen zowel in het binnen- als buitenland gesitueerd zijn. Internationale samenwerking kan (maar hoeft niet) via deelname aan projecten binnen internationale netwerken of samenwerkingsverbanden, gestimuleerd door de Europese Commissie, zoals Eureka en ERANET.
Het actuele overzicht van internationale steunprogramma’s waaraan via de bedrijfssteun kan deelgenomen worden, is beschikbaar onder 'extra steun? en internationale samenwerking' (tab financiële steun) Buitenlandse bedrijven met een eigen valorisatie-rationale, kunnen niet genieten van Vlaamse steun. Vooraleer te starten met een steunaanvraag voor internationale projecten neemt de aanvrager best contact op met Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Welke projecten komen in aanmerking?

Het hoofdzakelijk toepassen of incrementeel verbeteren van bedrijfseigen know-how volstaat niet. Ten opzichte van de normale bedrijfsactiviteiten en courante vernieuwingsprocessen moet het project duidelijk afwijken in werkwijzen, inhoud, beoogde resultaten en/of risico’s waarvoor kennis moet opgebouwd worden. In hun uitvoering moeten steunbare projecten ook verder gaan dan het hoofdzakelijk inhuren van ondersteuning op de markt die vanuit hun competentie een consultingtraject met een bekend pad uitvoeren.
Het project moet voldoende uitdagingen inhouden voor het bedrijf.

Alle noodzakelijke kennisverwervende activiteiten - zowel technologische als niet-technologische - die bijdragen tot de innovatie, komen in principe voor steun in aanmerking. Voorbeelden hiervan staan in het toelichtingsdocument voor het indienen een aanvraag voor sprint-projecten.

Cases

Geen cases.