TETRA: programma voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen en geïntegreerde opleidingen in de universiteiten voor ondernemingen en social profit

Verloop van de projectaanvraag

Tijdslijn voor een projectaanvraag wordt aangepast!

Hoe een project indienen?

Uw aanvraag bevat volgende rubrieken :

 • de projectidentificatie (met invulmogelijkheden voor elke partner in het project);
 • de projectbeschrijving (met een beperking op aantal pagina's !);
 • de projectbegroting ingevuld volgens het kostenmodel en via de template;
 • verplichte bijlagen.

Om uw aanvraag op te maken, kunt u gebruik maken van de aanvraagtemplate. Het jaarlijkse oproepdocument beschrijft hoe u uw aanvraag kunt indienen. Na uw indiening gaat Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) na of uw projectaanvraag formeel ontvankelijk is.

Daarna ontvangt u, als hoofdaanvrager, bericht van de (on)ontvankelijkheid van uw aanvraag. Projecten die niet ontvankelijk worden bevonden, nemen niet deel aan de verdere evaluatie- en selectieprocedure. De ontvankelijkheidscriteria blijven gelden tijdens de ganse behandelingsprocedure.

meer info

Uw project wordt (on-)ontvankelijk bevonden aan de hand van volgende criteria:

 • Tijdige indiening, ten laatste op de uiterste indieningsdatum;
 • De hoofdaanvrager is een hogeschool of geïntegreerde opleiding in de universiteit; de mede-aanvragers zijn andere instellingen van hoger onderwijs of universitaire onderzoeksgroepen of onderzoeksorganisaties. Er is een aantoonbare relatie tussen het project en de opleidingen van de betrokken hogescholen en universiteiten. De aanvrager(s) van een voorbereidingsproject zijn verbonden aan een professionele bacheloropleiding van een Vlaamse hogeschool.
 • Het project voldoet aan de geldende normen voor minimale en maximale begroting (totale begroting en specifieke beperkingen voor onderaannemers en onderzoeksorganisaties). De projectduur is 2 jaar voor een TETRA project en 1 jaar voor een voorbereidingsproject.
 • De projectresultaten zijn niet exclusief voor de primaire sector (land-en tuinbouw en distributie van land-en tuinbouwproducten), bij projecten die zich zowel richten op de primaire sector als de verwerkende industrie en toeleveranciers is de doelgroep van deze verwerkende industrie of toeleveranciers goed omschreven en aanwezig in de gebruikersgroep.
 • Het project voorziet in een gebruikersgroep met Vlaamse bedrijven en organisaties die nodig zijn voor de uitvoering van het project en/of bij de valorisatie van de projectresultaten, die bereid zijn om deel te nemen en te cofinancieren. Voor elk van de gekozen bedrijven is gemotiveerd wat hun reden tot deelname in de gebruikersgroep is. 
 • Specifiek voor projectaanvragen die een (gedeeltelijke) herindiening zijn van een project dat bij een vorige oproep niet gesteund werd, geldt dat de opmerkingen van de deskundigen en Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) ten gronde verwerkt zijn in de vernieuwde aanvraag; 

Hoe wordt een project geëvalueerd?

Zodra uw project ontvankelijk werd bevonden, organiseert Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) een gesprek met u. Hierin kunt u uw project toelichten aan de adviseur. Op basis van dit gesprek kunt u uw project niet ten gronde wijzigen, maar wel bepaalde aspecten beter toelichten in uw aanvraagdocument.

Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) beoordeelt de aanvragen met behulp van advies van een college van externe deskundigen. Gemiddeld nemen hieraan een vier- vijftal deskundigen deel, waarvan de meerderheid bedrijfservaring heeft. Zij leveren hun individueel advies aan Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), voorafgaand aan het college waarop de projecten besproken worden. Na afloop maken zij in consensus een advies op voor VLAIO.

Op basis van de beschikbare informatie en het advies van de externe deskundigen, wordt een beslissing genomen over de omvang en de aard van de subsidie, en over de bijzondere voorwaarden en modaliteiten.

meer info

Uw project wordt gewaardeerd op 2 dimensies:

 • de impact van het project (wat en waarom);
 • de kwaliteit van de projectuitvoering (hoe en wie).

 

Stappen naar een succesvol project

 • Ziet u als hogeschool een opportuniteit of krijgt u een vraag van een bedrijf of social profit onderneming, check dan hoe reëel de behoefte is bij ondernemingen in Vlaanderen
 • Voordat u het project uitwerkt, is het belangrijk dat u samenzit met een aantal ondernemingen uit uw doelgroep. Bespreek met hen wat de kennisbehoefte is en wat zij nodig hebben om zelf aan de slag te gaan met de nieuwe kennis
 • Controleer of het wel degelijk gaat om een transfer van mature technologie of kennis,  applicatiegericht onderzoek, ... Anders zoekt u beter een ander steunkanaal.
 • Werk uw projectvoorstel uit samen met ondernemingen; zij moeten de cases aanreiken en de valorisatiemogelijkheden onderbouwen.
 • Voorzie tijdig allianties met andere partners: zowel kennispartners als partners voor de verdere verspreiding en valorisatie worden best aangesproken bij het ontwerp van het project
 • Vraag een voorbespreking aan, zodat u weet hoe u een sterk dossier indient.

 

Aanvraag opsturen

per post :
Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)
TETRA
Koning Albert II-laan 35, bus 12
B-1030 Brussel

Per e-mail :
tetra [at] vlaio [dot] be

 

Advies

Vraag advies bij het opstellen van uw project tijdens één van de infomomenten die bij elke TETRA-oproep plaatsvinden.