Info

De belangrijkste doelstelling van het VIS?-Collectief Onderzoek programma is het verhogen van de kennis en compententie van bedrijven. De resultaten die voortvloeien uit collectieve projecten moeten op korte of lange termijn leiden tot een economische meerwaarde bij de bedrijven. Deze kan gerealiseerd worden door innovaties, nieuwe ontwikkelingen, optimalisatie van producten/processen of diensten en implementatie van de resultaten bij de doelgroepbedrijven. Daarnaast moeten collectieve onderzoeksresultaten gevaloriseerd worden voor en door een zo ruim mogelijke groep van bedrijven.

De doelgroep die het VIS/CO programma wenst te bereiken, zijn groepen van (kmo?-)bedrijven uit alle industriële sectoren (behalve de primaire sector). Zij kunnen een onderzoek laten uitvoeren op collectieve basis door een onderzoeksinstelling, omwille van een gezamelijke problematiek, opportuniteit of interesse of omdat ze zelf weinig middelen hebben om  onderzoek te voeren. Naast bestaande collectieve verbanden (bv. collectieve centra, competentiepolen), wenst het programma Collectief Onderzoek ook nieuwe collectieve verbanden aan te trekken, zoals ad hoc consortia van bedrijven.

VIS-collectief onderzoek, VIS-technologische dienstverlening en VIS-thematische innovatiestimulering zijn uitdovende programma’s. Voor nieuwe projectaanvragen verwijzen wij naar het projecttype : VIS - trajecten. Collectieve onderzoeksprojecten in ERA CORNET? context zijn wel nog mogelijk.

Wie komt in aanmerking?

Een project Collectief Onderzoek wordt aangevraagd door:

  • ofwel een consortium van in hoofdzaak Vlaamse bedrijven. Bij de aanvraag dienen minimaal 10 bedrijven lid te zijn van het consortium, waaronder een representatieve kmo?-vertegenwoordiging. Indien het consortium bij de aanvraag niet beschikt over een juridisch statuut, duidt het een vertegenwoordiger aan die als hoofdaanvrager optreedt. Dit lid van het consortium kan een bedrijf, collectief centrum, beroepsfederatie of andere organisatie zijn
  • ofwel een organisatie die de facto kan optreden namens een groep van bedrijven zoals een beroepsfederatie of een specifieke belangenvereniging. Het representatief karakter komt tot uiting in de niet-commerciële en neutrale positie die wordt ingenomen ten aanzien van de betrokken bedrijven
  • ofwel een collectief centrum dat middels het VIS?-besluit erkend is als een Vlaams innovatiesamenwerkingsverband
  • of een combinatie van voorgaande

Indien de doelgroep minder dan 20 Vlaamse bedrijven telt, dient het samenwerkingsverband - dat bij de aanvraag minimaal 10 lidbedrijven telt - bij het einde van de projectperiode van 2 jaar een representatieve meerderheid (2/3de) van de doelgroep te bevatten.

 

Welke projecten komen in aanmerking?

De basis van een collectief onderzoeksproject is kennisontwikkeling met een economische finaliteit. De projecten collectief onderzoek omvatten activiteiten waarbij zowel elders ontwikkelde geavanceerde kennis wordt verzameld, als eigen kennis wordt opgebouwd. Collectief Onderzoek kan zich richten op de korte of middellange termijn. En het complete spectrum van onderzoek kan aan bod komen, voor zover het zich richt tot een collectief van bedrijven. Alle activiteiten die bijdragen tot de doelstelling kunnen daarbij in aanmerking  komen (bv. ontwerp, ontwikkeling, optimalisatie van producten/processen/diensten, prototype-ontwikkeling, validatie van testresultaten, literatuur en octrooionderzoek, …).

Collectief Onderzoek legt - naast kenniscreatie/verwerving - ook het accent op concrete kennis- en technologietransfer met en door de doelgroepbedrijven zelf. Testcases, demonstraties, dry-runs in bedrijven kunnen ter validatie van de onderzoeksresultaten geïntegreerd worden in een project, zolang het collectief karakter van het onderzoek gewaarborgd blijft.

De projectresultaten moeten kunnen gevaloriseerd worden door een zo ruim mogelijke groep van bedrijven. Valorisatie is meer dan het verspreiden van de kennis; het houdt ook in dat de projectresultaten (op korte of lange termijn) effectief gebruikt worden door de bedrijven en/of organisaties uit de doelgroep. De projectaanvraag moet een duidelijke omschrijving bevatten van de voorziene valorisatie-activiteiten; deze dienen eventueel opgenomen te worden in het werkplan. Mogelijke valorisatie-activiteiten zijn de organisatie van studiedagen, seminaries, workshops, demonstraties voor de doelgroep, het opstellen van publicaties of richtlijnen gericht op de doelgroep; de opbouw van een website i.v.m. de projectresultaten, aanleggen van databanken, organisatie van groepssessies, voorbereidingstraject tot bedrijfsprojecten, enz. Er moet focus zijn op die valorisatieactiviteiten die het meeste kans bieden op een concrete toepassing van de projectresultaten bij de doelgroep.
 

 

Cases

Staal met potentieel

Andy Demeulenaere van XL Video


Andy Demeulenaere van XL Video

'De vraag naar grote schermen zal in de toekomst alleen maar toenemen. Door te werken met hogesterktestaal, kunnen we op die vraag inspelen.'