VIS - trajecten & VIS - trajecten voor innovatievolgers

Info

De introductie van het clusterprogramma leidt tot de afbouw van de ondersteuning voor Lichte Structuren en VIS?-trajecten. Meer informatie over het clusterprogramma vindt u hier.

De belangrijkste doelstelling van het VIS-trajecten programma is om vanuit een concrete probleemstelling of vraaggedreven opportuniteit van een collectief van bedrijven, innovatieve oplossingen aan te bieden die op korte termijn toepasbaar zijn en die resulteren in zichtbare veranderingen met een duidelijke (economische) meerwaarde voor de ruime doelgroep.

Kenmerkend voor de VIS-trajecten is dat men het volledige traject van kennisverwerving tot kennisgebruik kan integreren in één project. In functie van de noden kunnen de activiteiten modulair samengesteld worden waarbij de aanvrager in samenspraak met de doelgroep de omvang en de volgorde van de afzonderlijke activiteiten bepaalt. Het verwerven van kennis speelt een belangrijke rol, maar dient steeds in functie te staan van het ingang doen vinden van de projectresultaten bij de doelgroepbedrijven.

Het succes van de VIS-trajecten wordt in sterke mate bepaald door de snelheid en mate van implementatie van de projectresultaten en het duidelijk zichtbaar economisch effect ervan bij de bedrijven. Om in deze opdracht te slagen dienen de projectuitvoerders zowel te beschikken over een realistisch en overtuigend implementatieplan afgestemd met de doelgroep, als over een goede mix van competenties en expertise. Eveneens dient er na afloop van het project ook bij de doelgroep een duidelijke kennismeerwaarde en een verhoging van het innovatievermogen (O&O&I-horizon) bij de doelgroep gerealiseerd te worden.

Wie komt in aanmerking?

De doelgroep van het VIS?-trajecten programma zijn in eerste instantie kmo?’s, hoewel ook grote (al dan niet O&O-intensieve) bedrijven een rol kunnen spelen in een VIS-traject. Veel bedrijven beschikken niet over eigen middelen of onderzoekscapaciteit om innovatieve oplossingen te vinden en vormen van collectieve kennisverwerving kunnen een belangrijke impact hebben op hun innovatievermogen. Andere bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen in een netwerk van bedrijven en op die manier de doelgroepbedrijven betrekken in het innovatieproces. De doelstelling van VIS trajecten is dat zij een belangrijke toegevoegde waarde? leveren zowel op het gebied van innovatiecapaciteit als op economisch vlak en dit voor een ruime doelgroep.

Welke projecten komen in aanmerking?

De activiteiten met betrekking tot de invulling van de VIS?-trajecten zijn van uiteenlopende aard naargelang de concrete probleemstelling van het project. Kenmerkend voor VIS trajecten is een geïntegreerde aanpak, waarbij alle activiteiten die kunnen gesteund worden onder het VIS-besluit, gaande van kennisverwerving tot kennisoverdracht en het concreet  toepassen van die kennis bij de doelgroepbedrijven, zolang deze activiteiten bijdragen aan de oplossingen. In functie van de specifieke noden kan de kennis/technologie hiervoor zelf ontwikkeld worden dan wel kan eerder en/of in het buitenland ontwikkelde (geavanceerde) kennis/technologie aangewend worden.
De activiteiten kunnen, in functie van de concrete behoeften, modulair samengesteld worden. Activiteiten zoals informatieverspreiding, sensibilisering, kennisopbouw/kennistransfer, vertaal- en demonstratieonderzoek, kennisverspreiding, netwerkvorming en aanzet tot implementatie van de projectresultaten bij de doelgroepbedrijven kunnen aan bod komen en kunnen afhankelijk van de noden parallel (of lineair) uitgevoerd worden. Er dient sterk over gewaakt te worden dat er voldoende onderlinge samenhang bestaat tussen de activiteiten.

VIS-trajecten beogen concrete innovaties/veranderingen bij een zo ruim mogelijke groep van bedrijven. Valorisatie houdt in dat de (ontwikkelde) kennis/projectresultaten reeds tijdens (of op korte termijn na afloop van) het traject effectief gebruikt worden door de bedrijven en/of organisaties uit de doelgroep. De projectaanvraag moet een duidelijke omschrijving van de voorziene activiteiten van kennisverspreiding en valorisatie van de resultaten bevatten. Er moet daarbij focus zijn op die activiteiten die het meest kans bieden op concrete innovaties/veranderingen bij de doelgroep. In dit verband is het bijvoorbeeld mogelijk om een bedrijf een beperkt aantal dagen te begeleiden bij de voorbereiding op of het opzetten van concrete innovaties/toepassingen. De belangrijkste vorm van kennisborging bij een VIS-traject is de toepassing van die kennis bij de doelgroep binnen de projectduur. Het is echter mogelijk, hoewel dit beperkt moet blijven, dat bepaalde kennis niet onmiddellijk toegepast kan worden of aanleiding geeft tot een ‘spill-overs’ effect. In dat geval dient de wijze van kennisborging, en eventuele (beperkte) activiteiten kennisverspreiding/overdracht, na afloop van het traject eveneens beschreven te worden in de projectaanvraag.

Cases

Geen cases.