VIS - trajecten & VIS - trajecten voor innovatievolgers

Oproep actief

19/07/2017 - 09:00 - 18/12/2017 - 12:00

Een 5de oproep voor projectaanvragen in het kader van VIS?-trajecten voor innovatievolgers is opengesteld!

Deze oproep staat open voor alle sectoren met uitzondering van de primaire land- en tuinbouwsector. De kenmerken zijn beschreven in de handleiding VIS-trajecten voor innovatievolgers en er is een template voor de opmaak van een projectaanvraag voorzien.

De uiterste indiendatum is 18 december 2017 (12 uur).

Info

De introductie van het clusterprogramma leidt tot de afbouw van de ondersteuning voor Lichte Structuren en VIS?-trajecten. Meer informatie over het clusterprogramma vindt u hier.

VIS-trajecten

De belangrijkste doelstelling van VIS-trajecten is om vanuit een concrete probleemstelling of vraaggedreven opportuniteit van een collectief van bedrijven, innovatieve oplossingen aan te bieden die op korte termijn toepasbaar zijn en die resulteren in zichtbare veranderingen met een duidelijke (economische) meerwaarde voor de ruime doelgroep.

Het succes van de VIS-trajecten wordt in sterke mate bepaald door de snelheid en mate van implementatie van de projectresultaten en het duidelijk zichtbaar economisch effect ervan bij de bedrijven. Om in deze opdracht te slagen dienen de projectuitvoerders zowel te beschikken over een realistisch en overtuigend implementatieplan afgestemd met de doelgroep, als over een goede mix van competenties en expertise. Eveneens dient er na afloop van het project ook bij de doelgroep een duidelijke kennismeerwaarde en een verhoging van het innovatievermogen (O&O&I-horizon) gerealiseerd te zijn.

VIS-trajecten voor innovatievolgers

De belangrijkste doelstellingen van VIS-trajectenIV zijn: de introductie van recente kennis/technologieën bij een ruime groep van bedrijven versnellen, het verhogen van de competitiviteit van deze bedrijven en hierbij een duidelijke (economische) impact genereren. Door de omvang van de doelgroep, kan de impact van een (beperkte) innovatie zeer groot zijn.

VIS-trajectenIV kunnen multisectorieel zijn. Samenwerking tussen verschillende sectoren of tussen aanbieders en gebruikers kan helpen om de innovatie sneller ingang te doen vinden.

VIS-trajectenIV zijn resultaatsgericht. Het aantal bedrijven dat uiteindelijk de ‘innovatie, kennis of technologie’ succesvol gebruikt of implementeert staat centraal en is de belangrijkste succesindicator (KPI). De aanvragers dienen in de projectaanvraag aan te geven hoeveel bedrijven een stap naar innovatie zullen zetten, zowel na 2 jaar als op het einde van het project (bij projecten met een duurtijd > 2 jaar).

Wie komt in aanmerking?

VIS?-trajecten

De doelgroep van het VIS-trajecten programma zijn in eerste instantie kmo?’s, hoewel ook grote bedrijven een rol kunnen spelen in een VIS-traject. De VIS-trajecten dienen gericht te zijn op de ganse innovatieketen: zowel de innovatie intensieve bedrijven, de vroege en late innovatie gebruikers, als de innovatievolgers. De doelstelling van VIS trajecten is dat zij een belangrijke toegevoegde waarde? leveren zowel op het gebied van innovatiecapaciteit als op economisch vlak en dit voor een ruime doelgroep.
Kenmerkend voor de VIS-trajecten is dat men het volledige traject van kennisverwerving tot kennisgebruik kan integreren in één project. Het verwerven van kennis speelt een belangrijke rol, maar dient steeds in functie te staan van het ingang doen vinden van de projectresultaten bij de doelgroepbedrijven.

VIS-trajecten voor innovatievolgers

VIS-trajecten voor innovatievolgers (VIS-trajectenIV) richten zich ook in eerste instantie op de kmo’s, maar dan specifiek op de grote groep vroege en late volgers. Het zijn bedrijven die zelf niet pro-actief bezig zijn met innovatie, zelf geen nieuwe producten, processen of diensten ontwikkelen, en vaak eerst nog overtuigd moeten worden van het belang van innovatie voor hun bedrijf.

Welke projecten komen in aanmerking?

Onder het tabblad documenten kan u naast de aanvraagtemplates ook de handleiding terugvinden die dieper ingaat op onderstaande basisprincipes.

VIS-trajecten

De activiteiten met betrekking tot de invulling van de VIS-trajecten zijn van uiteenlopende aard naargelang de concrete probleemstelling van het project. In functie van de specifieke noden kan de kennis/technologie hiervoor zelf ontwikkeld worden dan wel kan een eerder en/of in het buitenland ontwikkelde (geavanceerde) kennis/technologie aangewend worden.
Activiteiten zoals informatieverspreiding, sensibilisering, kennisopbouw/kennistransfer, vertaal- en demonstratieonderzoek, kennisverspreiding, netwerkvorming en aanzet tot implementatie van de projectresultaten bij de doelgroepbedrijven kunnen aan bod komen en kunnen afhankelijk van de noden parallel (of lineair) uitgevoerd worden. Er dient sterk over gewaakt te worden dat er voldoende onderlinge samenhang bestaat tussen de activiteiten.

VIS-trajecten beogen concrete innovaties/veranderingen bij een zo ruim mogelijke groep van bedrijven. Valorisatie houdt in dat de (ontwikkelde) kennis/projectresultaten reeds tijdens (of op korte termijn na afloop van) het traject effectief gebruikt worden door de bedrijven en/of organisaties uit de doelgroep.

VIS-trajecten voor innovatievolgers

De activiteiten van een VIS-trajectIV richten zich op het ingang doen vinden van innovaties/technologieën/kennis bij innovatievolgers door informatieverspreiding, sensibilisering en ondersteuning. Vermits een groot aantal ondernemingen moet bereikt worden, gebeurt dit bij voorkeur collectief. De uiteindelijke doelstelling van een VIS-trajectIV bestaat erin om de doelgroepbedrijven de aangereikte kennis, technologieën, innovaties succesvol te doen implementeren of gebruiken.

Typische projectactiviteiten zijn een combinatie van:
  • de identificatie van technologieën en innovatietrends die belangrijk zijn voor de doelgroep (innovatiewatch);
  • het (objectief) aanreiken en promoten van recente technologieën en innovaties (producten, processen, diensten) op een creatieve manier, die aanzetten tot gebruik ervan door de innovatievolgers;
  • kennisdeling en samenwerking tussen groepen van bedrijven en kenniscentra uit sectoren die innovaties aanbieden (innovatie-aanbieders) en groepen van bedrijven uit sectoren die innovaties opnemen (innovatievolgers);
  • beperkte (gratis) innovatieondersteuning/begeleiding: evaluatie van kosten/baten, voorbereiding van een implementatieplan, enz.
Onderzoeksactiviteiten zijn, gezien het profiel van de doelgroep, niet relevant binnen VIS-trajectenIV. Trouble shooting en ad hoc dienstverlening zijn evenmin de focus van dit projecttype. VIS-trajectenIV zijn additioneel? aan de markt, en onderscheiden zich van commerciële dienstverlening.

Cases

Geen cases.